Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja neh. majetku-Západosl.distr..pdf  28.1.2020

 

 

Oznámenie o zrušení TP.pdf

 

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE.doc  k 31.12.218

 

Zverejnenie zámeru predaja nehn. maj.pdf

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s VJM Kamenný Most.pdf

 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.
 

verejná vyhláška Perynai P.pdf 7.1.2019

Rozhodnutie FO 0135ST - optická infraštruktúra.pdf

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra.pdf 12.4.2018

Návrh VZN prenájme hrobového miesta prevádzkový poriadok pohrebísk.pdf

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra.pdf

Verejná vyhláška-Daňový úrad.pdf

zverejnenie zámeru Peter K..pdf

zverejnenie zámeru J.B. a A.U..pdf

Oznámenie PK - OpenDocument Text.pdf

Oznámenie o zámere priameho penájmu obecného bytu.pdf

Kúpna zmluva zo dňa 11.7.2017.pdf
 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku MCS.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľn. majetku SP.pdf

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk