SMERNICE A DOKUMENTY

PHSR_Kamenny Most.pdf

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenný Most.pdf                                                             

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kamnný Most.doc                                              

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kamenný Most.doc                                                                                                    

Vnútorná smernica upravujúca systém finančného riadenia a fin. kontroly

Vnútorná smernica o podávaní a vybavovaní sťažností                                                                            

Vnútorná smernica upravujúca zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

 

                                       

Kontakt

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk