Kőhídgyarmat alapszabályzata

Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste na základe § 11 odst.4 písm.k) zákona SNR

                                        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a
                                                                  pre katastrálne územie obce Kamenný Most tento
 
                                                                                   Š T A T Ú T O B C E
                                                                                     KAMENNÝ MOST
 
                                                                                          Prvá hlava
                                                                          Postavenie obce Kamenný Most
 
                                                                                                § 1
                                                                                   Úvodné ustanovenie
 
                                         1. Štatút obce Kamenný Most upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
                                         predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
                                         základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej
                                         postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej
                                         samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich
                                         práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien
                                         obce a odmien.
                                         2. Štatút obce Kamenný most je základným normatívno-právnym a organizačným
                                         predpisom obce.
 
                                                                                              § 2
                                                                                     Postavenie obce
 
                                         1. Obec Kamenný Most je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
                                         republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
                                         Územie obce Kamenný Most tvorí jedno katastrálne územie. Zmeny územia obce
                                         Kamenný Most možno vykonať len v súlade s § 2 zákona o obecnom zriadení.
                                         2. Obec Kamenný Most je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným
                                         majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom
                                         a všeobecne záväznými nariadeniami obce
                                         3. Obec má právo na vlastné obecné symboly.
                                         4. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom.
 
                                                                                              § 3
                                                                        Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
 
                                        1. Obyvateľom obce Kamenný Most je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
                                        2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce výkonom svojich práv a povinností
                                        zakotvených v § 3 a § 4 ods.2) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
                                        a doplnkov.
                                        3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne
                                        záväznými právnymi predpismi.
                                        4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na území obce majetok,
                                        alebo platí miestu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný alebo
                                        dlhodobý pobyt, alebo má čestné občianstvo obce.
                                        - Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a a byť do nich zvolení
                                        a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
                                        referendum)
                                        5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutú okamžitú pomoc v jeho náhlej
                                        núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
                                        zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 
                                                                                             § 4
                                                                         Samospráva obce Kamenný Most
 
                                       1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
                                       majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný
                                       zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo
                                       fyzická osoba.
                                       2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
                                        - orgánov obce
                                        - miestnym referendom hlasovaním obyvateľov obce
                                        - verejným hlasovaním zhromaždením obyvateľov obce
                                       3. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými
                                       hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými
                                       osobami pôsobiacimi v obci.
                                       4. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na
                                       obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
                                       5. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
                                       6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva
                                       všeobecne záväzné nariadenia obce.
                                       Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
                                       Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na
                                       základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach a nesmie byť v rozpore s iným
                                       všeobecne záväzným právnym predpisom.
                                       Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní
                                       ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút
                                       a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kamennom Moste.
                                       7. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zákonom SNR č.369/1990 Zb.
                                       § 4 ods.3), v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych
                                       predpisoch.
 
                                                                                         Druhá hlava
 
                                                                                              § 5
                                                                                      Majetok obce
 
                                        1. Majetok obce Kamenný Most tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve
                                        obce a všetky majetkové práva obce a subjektov založených resp. vytvorených obcou.
                                        Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
                                        2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
                                        3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely ( najmä pre miestne komunikácie a iné
                                        verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať,
                                        ak jeho používanie obec neobmedzila.
                                        4. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
                                        5. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú
                                        zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú
                                        inak.
                                        6. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom
                                        obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo
                                        právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov
                                        a ochrany životného prostredia.
                                        7. Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú
                                        zbierku, povoliť lotériu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
                                        8. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Kamenný Most koná
                                        v jej mene starosta obce.
                                        9. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady
                                        hospodárenia s majetkom obce Kamenný Most“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 
                                                                                       Tretia hlava
                                                                                             § 6
                                                                                   Financovanie obce
 
                                        1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
                                        Vlastné príjmy obce sú predovšetkým:
                                        - príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu)
                                        - výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov
                                        - výnosy z pokút uložených za priestupky
                                        - príjmy zo štátneho rozpočtu
                                        - iné príjmy
                                        2. Obec ďalej môže financovať svoje úlohy aj zo štátnych dotácií, z prostriedkov
                                        združených s inými obcami, so samosprávnym krajom, s inými právnickými osobami
                                        alebo fyzickými osobami alebo iných zdrojov.
 
                                                                                              § 7
                                                                                       Rozpočet obce
 
                                        1. Základom finančného hospodárenia obce Kamenný Most je rozpočet obce, ktorý sa
                                        zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a je schvaľovaný obecným
                                        zastupiteľstvom.
                                        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpania a schvaľuje
                                        záverečný účet obce.
                                        2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli
                                        v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (§9 ods.3 zák.SNR č.369/1990
                                        Zb. v znení zmien a doplnkov)
                                        3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
                                        Príjmovú časť obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy
                                        z majetku obce, príjmy zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov.
                                        Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií
                                        obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
                                        4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
                                        o zavedení verejnej dávky o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru,
                                        pôžičky.
                                        O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo
                                        na návrh starostu obce.
                                        5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce
                                        alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
                                        6. Účtovníctvo obce vedie obecný úrad v súlade so zákonom o účtovníctve
                                        a rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok.
                                        7. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov
                                        obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
                                        8. Ročnú účtovnú uzávierku ako aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom
                                        overuje audítor ( § 9 zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)
 
                                                                                             § 8
                                                                                 Rozpočtové provizórium
 
                                       1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný kalendárny rok schválený pred prvým januárom
                                       rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie od 1.januára rozpočtového roka
                                       do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
                                       2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú
                                       do rozpočtu obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.
                                       3.Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady
                                       nakladania s finančnými prostriedkami obce Kamenný Most“, ktoré schvaľuje obecné
                                       zastupiteľstvo.
 
                                                                                        Štvrtá hlava
                                                                             Orgány obce Kamenný Most
 
                                                                                              § 9
                                                                                 Základné ustanovenia
 
                                         1. Orgánmi obce Kamenný Most sú:
                                         - obecné zastupiteľstvo
                                         - starosta obce
                                        2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov
                                        dočasné, výkonné, kontrolné a poradné orgány.
 
                                                                                             § 10
                                                                                Obecné zastupiteľstvo
 
                                        1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložených z poslancov zvolených
                                        v priamych voľbách obyvateľmi obce Kamenný Most.
                                        2. Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste má 9 poslancov.
                                        3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov
                                        novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 
                                                                                             § 11
                                                                            Úlohy obecného zastupiteľstva
 
                                        1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce
                                        Kamenný Most a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 a 11a
                                        zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
                                        2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
                                        a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu
                                        a iných právnických a fyzických osôb dočasným prenechaním do hospodárenia
                                        obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
                                        hospodárenie s ním
                                        b) schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
                                        záverečný účet
                                       c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
                                       oblastí života obce
                                       d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
                                       e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
                                       a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
                                       f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
                                       a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
                                       g) uznášať sa na nariadeniach obce
                                       h) určiť plat starostu obce a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé fukčné
                                       obdobie rozsah výkonu funkcie starostu alebo zmeniť počas fukčného obdobia na
                                       návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
                                       ch) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného
                                       kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
                                       i) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
                                       odmeňovania poslancov
                                       j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
                                       k) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich
                                       práce
                                       l) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku
                                      m) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce
                                      n) udeľovať čestné občianstvo
                                      3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke
                                      života obce
                                      4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
                                      rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa
                                      prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,
                                      spôsob kontroly
                                      plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje
                                      „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kamennom Moste“
 
                                                                                              § 12
                                                                                       Starosta obce
 
                                     1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
                                     obyvatelia obce v priamych voľbách.
                                     2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovať o právach, právom
                                     chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb
                                     v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
                                     3. Starosta najmä:
                                     a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia
                                     b) vykonáva obecnú správu
                                     c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
                                     d) vydáva pracovný poriadok,organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
                                     odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
                                     zmenách organizačného poriadku obecného úradu
                                     e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
                                      f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce
                                     4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,
                                     že odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12
                                     5. Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
                                     6. Obec môže ukladať pokuty pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie až
                                     do výšky 6638 € podľa § 12 ods.9 písm. a), b), c) a §10 § 13
 
                                                                                     Zástupca starostu
 
                                    1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
                                    zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu
                                    starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
                                    2. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu
                                    starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu staroatu.
                                    3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverí.
                                    4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§13a ods.1 písm c) až
                                    i)) plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí
                                    zložením sľubu novozvoleného starostu.
 
                                                                                             § 14
                                                                                    Hlavný kontrolór
 
                                   1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí
                                   tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je
                                   zamestnancom obce za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
                                   2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
                                   zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej
                                   obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu
                                   3. Hlavný kontrolór :
                                   a) vykonáva kontrolu
                                   - zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
                                   s majetkom obce a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
                                   užíva podľa osobitných predpisov
                                  - príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
                                  - vybavovania sťažností a petícií
                                  - všeobecne záväzných nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
                                  interných predpisov obce
                                  Kontrolnej činnosti podliehajú:
                                  - obecný úrad
                                  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
                                  - právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
                                  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
                                  finančné výpomoci
                                  b) vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu pred ich
                                  schválením v obecnom zastupiteľstve
                                  c) predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne
                                  d) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
                                  pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štruktuálnych fondov Európskej
                                  únie
                                 e) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
                                 4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom
                                 poradným.
 
                                                                                       § 15
                                                                  Komisie obecného zastupiteľstva
 
                                 1. Obecné zastupiteľstvo zriadi komisie stále alebo dočasné ako svoje poradné, kontrolné
                                 a iniciatívne orgány.
                                 2. Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva v Kamennom Moste a
                                 obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
                                 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec obecného
                                 zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok
                                 a potrieb.
                                 Predseda komisie:
                                - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
                                - zostavuje plán činnosti
                                - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
                                - zastupuje komisiu navonok
                               4. Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste zriadilo tieto stále komisie:
                                - finančná a správa majetku obce
                                - komisia pre vzdelávanie a kultúru
                                - komisia pre mládež
                                - komisia športu
                               5. Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom
                               a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
                               k najdôležitejším otázkam života obce a ak dôležitým – pre obec – investičným
                               zámerom
                               b) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a dozerajú na
                               hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné
                               užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako
                               sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce
                               6. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
                               7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 
                                                                                 § 16
                                                                           Obecný úrad
 
                              1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
                              a starostu, jako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
                              Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
                              2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace
                              s plnením úloh samosprávy obce najmä:
                              a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce
                              b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
                              zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
                              c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
                              d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
                              e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
                              3. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
                              organizačný poriadok obecného úradu.
 
                                                                                  § 17
                                                                    Obecný požiarny zbor
 
                               1. V Kamennom Moste pôsobí obecný požiarny zbor, ktorý zriaďuje Obecné
                               zastupiteľstvo v Kamennom Moste. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho
                               organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
                               potrebných ne jeho činnosť.
                               2. Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím
                               na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci.
                               3. Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva
                               a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
                               4. Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému
                               zastupiteľstvu.
                               5. Obecný požiarny zbor:
                               - vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce Kamenný Most
                               a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov
                               v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
                              - vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia
                              - poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku
                              živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí
                              - podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych
                              zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín
                              - podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce
                              - podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol
                              - podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany
                              - plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu
                              6. Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť Obecného
                              požiarneho zboru v Kamennom Moste upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom
                              poriadku Obecného požiarneho zboru v Kamennom Moste.
 
                                                                               Piata hlava
 
                                                                                   § 18
                                                                        Miestne referendum
 
                              1. Miestne referendum vyhlási obecné zastupiteľstvo.
                              2. Obecné zastupiteľstvo, vyhlási miestne referendum ak ide o návrh:
                              - zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj o zmenu názvu obce
                              - odvolanie starostu podľa (§ 13a ods.3 )
                              - petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov
                              - na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie
                              miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom má podľa uznesenia obecného
                              zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende.
                              3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím
                              o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života
                              obyvateľov obce ( § 4 zák.o obecnom zriadení)
                              4. Výsledky miestneho referenda je platné ak sa ho zúčastní aspoň polovica oprávnených
                              voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov.
                              5. Podmienky,spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo
                              podrobné upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
 
                                                                              Šiesta hlava
 
                                                                                   § 19
                                                                  Zhromaždenie obyvateľov obce
 
                              1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie
                              obyvateľov obce resp. jej častí
                              2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
                              - ak o to petíciou požiada skupina obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov
                              3. Zhromaždenie sa zvolá oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Kamennom
                              Moste, prípadne iným vhodným spôsobom (oznámením v miestnom rozhlase a pod.)
                              Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od
                              doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli Obecného úradu
                              v Kamennom Moste.
 
                                                                            Siedma hlava
 
                                                                                  § 20
                                                                               Poslanci
 
                              1. Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
                              Počet poslancov určí pred voľbami Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste podľa §
                              11 ods.3 zák.SNR č,369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
                              2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov.
                              Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami a vykonávajú ju v súlade
                              s ústavou ústavnými a ďalšími zákonmi.
                              3. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.
                              4. Poslanec je povinný najmä:
                             - zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní
                             - zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých
                             bol zvolený
                             - obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
                             - dodržiavať Štatút obce Kamenný Most a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
                             v Kamennom Moste a zásady odmeňovania poslancov
                            5. Poslanec je oprávnený:
                            - predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,
                            podnety, pripomienky a námety
                            - interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce
                            - požadovať od vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií založených obcou
                            a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veci týkajúcich sa ich činností
                            - zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení
                            a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy
                            - požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
                            poslaneckej funkcie
                            6. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
                            pomeru.
                            Za jej výkon však obec môže poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada
                            skutočných výdavkov, ktoré mu s súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to
                            podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
                            7. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
                            vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
                            8. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
                           obecného zastupiteľstva.
 
                                                                                Osma hlava
 
                                                                                     § 21 
                                                                             Spolupráca obcí
                                                                                   
                             Formy a zásady spolupráce
                             1. Obec Kamenný Most môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel
                             uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti a na základe zmluvy o zriadení
                             združenia obcí
                             2. Majetok, ktorý takýmito zmluvami obce získajú, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí
                             3. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu
                             s potrebami obyvateľov obcí
                             4. Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať:
                             - určenie sídla spoločného obecného úradu
                             - určenie počtu zamestnancov
                             - určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach
                             týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach
 
                                                                                 § 22
                                                                          Združenie obcí
 
                             1. Obec Kamenný Most môže spolu s inými obcami zriadiť združenie obcí
                             2. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti
                             o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
                             3. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej
                             väčšiny všetkých poslancov každej obce.
                             4. Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva obvodnému úradu v sídle kraja,
                             v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.
 
                                                                                 § 23
                                                                   Medzinárodná spolupráca
 
                             1. Obec Kamenný Most môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými
                             a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie.
                             2. Dohoda a členstvo nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
                             zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
                             alebo s verejným záujmom.
                             3. Obec Kamenný Most je povinná zaslať rovnopis takto uzatvorenej dohody alebo
                             dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý
                             vedie ich evidenciu
 
                                                                             Deviata hlava
                                          Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce
 
                                                                               § 24
                                                                        Symboly obce
 
                            Obecné symboly sú: erb obce Kamenný Most
                            Vlajka obce Kamenný Most
                            Pečať obce Kamenný Most
 
                                                                               § 25
                                                                            Erb obce
 
                           1. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Kamenný Most tvorí prílohu č.1 tohto
                           štatútu
                           2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas sa vydáva
                           maximálne na dobu 1 roka.
                           Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob
                           používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú
                           uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia
                           Žiadosť musí obsahovať:
                           - úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
                           - obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
                           - potvrdenie o zaplatení poplatku
                           3.Erb obce sa používa:
                           a) na pečatidle obce
                           b) na insígniách starostu
                           c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Kamenný Most, ceny obce Kamenný
                           Most a uzneseniach obecného zastupiteľstva
                           d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Kamennom Moste
                           e) na označenie katastrálneho územia obce
                            f) na rokovacích miestnostiach orgánov obce
                           g) na preukazoch poslancov ako aj pracovníkov obce
                           h) na úradných tlačivách Obecného úradu v Kamennom Moste
                           Subjekty používajúce erb ods.3 písm. a) až h) sú oslobodené od platenia poplatkov
                           4. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
                           rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenie.
                           Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
                           5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba
                           alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
 
                                                                            § 26
                                                                      Vlajka obce
 
                           1. Vlajku obce Kamenný Most používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
                           a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru.
                           Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
                           2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka a vlajka obce spoločne, sú umiestnené
                           v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
                           3. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
                           - vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
                           - na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
                           smútočný závoj a pod.
                          4. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba
                          alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa
 
                                                                            § 27
                                                                       Pečať obce
 
                          1. Pečať obce Kamenný Most tvorí: erb obce a nápis: Obec Kamenný Most
                          2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach:
                          - udelenie čestného občianstva
                          - na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
                          3. Pečať uschováva starosta obce.
 
                                                                           § 28
                                                                 Čestné občianstvo
 
                          Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
                         a) Čestné občianstvo obce Kamenný Most
                         b) Cena obce Kamenný Most
                         c) Cena starostu obce Kamenný Most
                         d) Odmeny
                         1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významný spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
                         ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
                         poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
                         občianstvo obce Kamenný Most.
                         2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
                         starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov
                         3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
                         4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom
                         zasadnutí obecného zastupiteľstva.
                         Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do
                         Kroniky obce Kamenný Most.
 
                                                                      § 29
                                                                  Cena obce
 
                        1. Cena obce Kamenný Most sa udeľuje za: dvakrát ročne
                        - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, publicistickej
                        a verejnoprospešnej činnosti
                        - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
                        rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí
                        - činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov
                        2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta,
                        prípadne aj občania obce Kamenný Most
                        3. Cenu obce Kamenný Most tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena.
                        K cene obce vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno,
                        adresa, dátum narodenia, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu
                        4. Cenu obce Kamenný Most slávnostne odovzdáva starosta obce.
                        5. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
                        V takomto prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
 
                                                                     § 30
                                                           Cena starostu obce
 
                        1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
                        obce.
                        2. Cena starostu obce Kamenný Most tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne
                        schváli obecné zastupiteľstvo
                        3. Cena starostu obce sa môže udeliť najviac 2 krát
                        4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Kamenný Most, ktorá má obsahovať mená a hlavné
                        údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli
                        jednotlivým osobám udelené.
 
                                                                       § 31
                                                                    Odmeny
                        Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov
                        vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným
                        osobám a kolektívom za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na
                        rozvoji obce.
 
                                                                       § 32
                                                     Kronika obce Kamenný Most
 
                        1. Kronika obce Kamenný Most sa vedie v úradnom jazyku a v jazyku maďarskej
                        národnosti.
                        2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života
                        obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
                        o prospech žitia miestneho spoločenstva.
                        3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje
                        a odvoláva starosta.
                        Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje starosta po predbežnom prerokovaní
                        a vyjadrení v komisii školstva kultúry a športu.
 
                                                                 Desiata hlava
                                                 Pomoc pri mimoriadnych situáciách
 
                                                                      § 40
                                         Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
 
                          1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi
                          spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
                          zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
                          2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodného
                          miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických
                          a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
                          3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
                          obyvateľstva podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
                          4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy
                          v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
 
                                                                             § 41
                                                    Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách
 
                           1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosti poskytnúť osobnú,
                          alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej
                          mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
                           2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na
                          náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo
                          dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
 
                                                                     Jedenásta hlava
 
                                                                             § 42
                                                        Spoločné a záverečné ustanovenia
 
                          1. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach
                          právnických a fyzických osôb rozhodujú pri prenesenom výkone štátnej správy
                          starostovia obcí, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
                          2. Štatút obce Kamenný Most je základnou právnou normou obce Kamenný Most.
                          Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné
                          predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
                          3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste
                          3/5 väčšinou všetkých poslancov
                          4. Štatút obce Kamenný Most bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kamennom
                          Moste dňa: 25.8.2010, uzn. č. 22/2010/6
                          5. Štatút obce Kamenný Most nadobúda účinnosť dňom: 25.8.2010

Elérhetőség

Kamenný Most Kamenný Most č.29
Kamenný Most
943 58
+421/36/75 98 201 starosta@kamenny-most.sk